Funkcie

Odpadové hospodárstvo

Elektronická evidencia odpadov
Automatické generovanie ohlásení
Online katalóg odpadov
Automatické nasadenie zostatkov
Evidencia súhlasov
Prepojenie s verejnými registrami

Ďalšie funkcie


Jednoduché zdieľanie dát
Funkcia kopírovania záznamov v ELO
Sprievodca vytvorením nového ELO
Správa používateľov
Export do PDF a XLS

EnviSys je online aplikácia pre environmentálny manažment a podnikovú ekológiu určená na plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia. Aktuálne obsahuje modul Odpadové hospodárstvo s rôznymi funkciami. Aplikácia umožňuje elektronické spracovanie a archiváciu agendy životného prostredia vrátane dohľadu nad jej vedením poverenými osobami. Je určená najmä pre:

firmy, podnikateľov, obchodné spoločnosti;
pôvodcov a držiteľ odpadov;
oprávnené osoby;
obce a mestá;
konzultantov.

Aplikácia je vytvorená v súlade s platnou legislatívou a pravidelne ju aktualizujeme. Pri jej vývoji čerpáme z praktických skúseností environmentálnych konzultantov a audítorov.

Bezpečnosť

Aplikácia používa zabezpečený hypertextový prenosový protokol (https). Všetka komunikácia medzi používateľom a serverom je šifrovaná. Server je prevádzkovaný u komerčného poskytovateľa profesionálnych hostingových služieb na Slovensku (Websupport). Dáta ako aj celá aplikácia sú zálohované v pravidelných intervaloch. Servery poskytovateľa sú pravidelne aktualizované kvôli zachovaniu bezpečnosti a spravované IT profesionálmi. Ochrana obchodného tajomstva je zabezpečená v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k používaniu aplikácie EnviSys a Obchodného zákonníka.

Ukážka aplikácie