ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva

Informácie o zavedení elektronickej evidencie odpadov v SR.

zdroj: https://www.isoh.gov.sk/uvod

Do spustenia elektronickej evidencie odpadu v ISOH ostáva 675 dní.

Aktuálne informácie o ISOH

 • 1. 1. 2026 – Predpokladané spustenie elektronickej evidencie odpadov (predpokladaný termín).
 • 1. 1. 2024 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (aktuálne plánovaný termín).
 • 1. 1. 2023 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (III. posunutý termín).
 • 23. 11. 2022 – Zverejnený návrh novej vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je možné pripomienkovať do 13. 12. 2022.
 • 1. 7. 2022 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (II. posunutý termín).
 • 1. 1. 2022 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (I. posunutý termín).
 • 1. 7. 2021 – Spustenie podávania žiadostí o súhlas resp. jeho zmenu podľa § 97 zákona o odpadoch.
 • 1. 1. 2021 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (pôvodný termín).

Čo je ISOH

Je to centrálny informačný systém, ktorého úlohou je elektronizácia služieb v oblasti odpadového hospodárstva SR. Zriaďovateľom ISOH je Ministerstvo životného prostredia SR a je umiestnený vo vládnom cloude. ISOH bol čiastočne spustený 1. 1. 2020.

Na čo slúži ISOH

ISOH má zjednotiť existujúce informačné systémy v odpadovom hospodárstve (RISO, štatistické zisťovanie, informačné systémy tretích strán), ktoré sú doposiaľ neprepojené. Za cieľ si kladie najmä kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov ako aj zefektívnenie sledovania procesu nakladania s odpadom od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie čiže sledovanie cesty odpadu.

Čo prináša ISOH

Informačný systém odpadového hospodárstva aktuálne poskytuje tieto elektronické služby:

 • Registre výrobcov vyhradených výrobkov (obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie pneumatiky, vozidlá)
 • Registre organizácií zodpovednosti výrobcov výrobkov (obaly, elektrozariadenia, batérie pneumatiky, vozidlá)
 • Ostatné registre (zoznam koordinačných centier, zoznam orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, register autorizovaných spracovateľov, register autorizácií, katalóg odpadov)
 • Formuláre žiadostí (registrácia podľa § 98, registrácia výrobcov vyhradených výrobkov)
 • Formuláre ohlásení (ohlásenia výrobcov, OZV a tretích osôb; ohlásenia spracovateľov)
 • Legislatíva (aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a i. v oblasti odpadového hospodárstva)