Elektronická evidencia odpadov v ISOH - otvorený list ministrovi

V rámci pripravovanej elektronizácie evidencie odpadov na Slovensku, ktorá má prebiehať prostredníctvom Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) sme 8. 10. 2020 oslovili ministra životného prostredia Jána Budaja otvoreným listom. Termín zavedenia elektronickej evidencie v ISOH bol parlamentom posunutý o ro...

Katalóg odpadov online

Koncom júna 2020 sme do našej aplikácie pridali ďalšiu službu – katalóg odpadov online. Na jednej strane ide o klasický „zoznam odpadov“, no na strane druhej obsahuje niekoľko užitočných funkcií, ktoré uľahčia a spríjemnia prácu nejednému laikovi či profesionálovi.Katalóg odpadov vychádza z aktuálne platnej vyhlášky MŽP SR č. ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia v súvislosti s ochorením Covid-19

S účinnosťou od 9. apríla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválený Zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny na...

Kam s použitými rúškami

V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 30.3.2020 Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19. Toto usmernenie sa odvoláva na ...

Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade

V súvislosti s povinnosťou držiteľov odpadov, sprostredkovateľov a obchodníkov podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok do 28. februára nasledujúceho roka, vám prinášame aktuálny zoznam okresných úradov (stav k 1.2.2020). Priebežne aktualizovaný zoznam nájdete priamo v našej aplikácii. Adresár tiež poslúži odosielateľom nebezpečného o...

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

Pôvodcovia a držitelia odpadov sú do konca februára nasledujúceho roka povinní podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok. Prinášame vám niekoľko tipov na jednoduché a rýchle vytvorenie ohlásenia a jeho efektívne elektronické podanie príslušnému okresnému úradu. ...

V ročnom ohlásení musí pôvodca uviesť aj vznik odpadu v danom roku

Vyhláška MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., zaviedla od 1.1.2018 viaceré zmeny, o ktorých sme informovali v článku Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve ...

Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ

Ak ste odovzdali nebezpečné odpady (NO) zberovej spoločnosti (oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) ako odosielateľ NO, ste povinní podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca (§ 11 ods. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). ...

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov v ELO

Ako mnohí vieme, správne vedenie evidencie odpadov je nielen odborne náročná ale často aj komplikovaná činnosť. Prax a skúsenosti sú v tomto prípade doslova nevyhnutné. Aby sme vedenie evidenčných listov odpadu (ELO) v aplikácii EnviSys jej používateľom čo najviac uľahčili a zároveň s nimi zdieľali naše odborné „know-how“, vyvinuli sme systém automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO...

Evidencia odpadu online

Mnoho firiem, s ktorými sme počas našej vyše 10 ročnej praxe spolupracovali, vedie evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu (ELO) v exceli. Pokiaľ máte excel „jeden“, môže byť všetko v poriadku. Problém však nastáva, akonáhle máte excelov viac, prípadne ak vediete evidenciu pre viacero prevádzok. Vtedy sa evidencia výrazne komplikuje, naberá na prácnosti a stráca na prehľadnosti. Ak k nej navyše pri...

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018

Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti Vyhláška MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. zaviedla od 1.1.2018 najmä nižšie uvedené zmeny: Spresňuje spôsob vypĺňania evidenčných listov odpadu (ELO). V ELO je potrebné uvádzať v samostatnom riadku v...