V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 30.3.2020 Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19. Toto usmernenie sa odvoláva na Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom, ktoré v súvislosti s COVID-19 vydal dňa 20.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR.

V zmysle usmernenia MŽP SR sa použité osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach ako napr. rúška, respirátory, rukavice, vreckovky, likvidujú (zneškodňujú) ako bežný odpad (ostatný odpad). Špeciálny postup sa v tomto prípade teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá do zmesového odpadu.

Odporúča sa nasledovný postup:

  • Použité OOPP je potrebné dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť.
  • Vrece či tašku je potrebné vyhodiť do nevytriedeného (zmesového) komunálneho odpadu (čierny kontajner).
  • Potrebné je si po manipulácii s odpadom umyť ruky a postupovať podľa všetkých ďalších hygienických pravidiel.
  • Použité OOPP v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu.
  • Všetka manipulácia s týmto druhom odpadu musí byť robená zásadne len s použitím OOPP.
  • Po každom stiahnutí či pretrhnutí jednorazových rukavíc je potrebné si dezinfikovať ruky.

Všetky ostatné doteraz predpísané a v prevádzkach bežne používané OOOP (rukavice, sieťky na hlavu, ochranné obleky a pod.), ktoré sú štandardne nevyhnutné pre výkon niektorých prác (napr. v potravinárskom alebo chemickom priemysle a pod.), sa musia tak ako doposiaľ zhromažďovať ako ostatný odpad 15 02 03, prípadne nebezpečný odpad 15 02 02.

Ak by však v budúcnosti príslušné úrady vyhlásili iný resp. odlišný postup pre nakladanie s týmto druhom odpadu, je potrebné dodržiavať pokyny vydané príslušnými úradmi.

TIP: Inštruktážne video k používaniu ochranných rukavíc pre nezdravotníkov (CZ).