Dňa 25. 10. 2022 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená nová a dlho očakávaná Vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Vyhláška nadväzuje na § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý bol novelizovaný k 30. 6. 2022 a jeho zmena súvisí s tzv. reformou stavebných odpadov.

Novinky vo vyhláške

  • Vyhláška v § 1 odkazuje na prílohu č. 1, v ktorej sú uvedené zoznamy odstránených stavebných materiálov a odpadov ako aj odpadov z demolácií, ktoré sa pri uskutočňovaní, údržbe a odstraňovaní stavby oddelene zhromažďujú:
    • v prvom bode sú uvedené stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať na účely plnenia cieľov podľa prílohy č. 3 časti VI. zákona o odpadoch (70 %);
    • v druhom bode sú uvedené odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť využité ako vedľajší produkt a to nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránená asfaltová zmes a odstránené stavebné materiály;
    • v treťom bode je zoznam stavebných odpadov a odpadov z demolácií obsahujúcich nebezpečné látky alebo znečistených nebezpečnými látkami.
  • Keďže pôvodca odpadu zo stavebných a demolačných prác musí pred ich realizáciou zabezpečiť preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, § 2 vyhlášky uvádza minimálny rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií. To však neznamená, že pôvodca musí mať uzatvorenú zmluvu o fyzickom nakladaní s týmito odpadmi priamo s nasledujúcim držiteľom odpadu. Postačuje, ak tak urobí držiteľ odpadu z reťazca dodávateľov a preukáže sa tým pôvodcovi odpadu.
  • Požiadavky na zaradenie odpadov zo stavebných a demolačných prác pod vedľajší produkt sú uvedené okrem § 2 ods. 4 zákona o odpadoch aj v § 5 až 7 vyhlášky. Dôležité je si uvedomiť, že vedľajší produkt nemožno odovzdať hocikomu, t. j. musí byť zabezpečené jeho ďalšie použitie. Pôvodca odpadu musí vedieť preukázať kto a ako vedľajší produkt použije.
  • V prípade vydania stavebného povolenia na vykonanie demolačných prác resp. povolenia na odstránenie stavby je potrebné, odo dňa účinnosti tejto vyhlášky (25. 10. 2022), zaslať príslušnému okresného úradu, v územnom obvode ktorého sa budú práce realizovať, ohlásenie pred realizáciou demolačných prác a to 3 dni pred ich začatím. Vzor tohto ohlásenia je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky. Do 90 dní po ukončení prác je potrebné príslušnému okresnému úradu zaslať ohlásenie po realizácii demolačných prác uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky.