Ak sa zostatok k 31.12. predchádzajúceho roka v ELO nenachádzal (bol nula), do príslušného ELO nie je potrebné zapisovať nulový zostatok k 1.1. nového roka. Do ELO v novom roku sa prenášajú a zapisujú len kladné, nenulové zostatky.