Otázky a odpovede

Q&A

Zmena zodpovednej osoby

V prípade potreby zmeny alebo doplnenia novej zodpovednej osoby postupujte nasledovne:

Kliknite na ozubené koliesko (ľavé menu) a vyberte Zodpovedné osoby

Kliknutím na tlačidlo zadáte údaje novej zodpovednej osoby a po jej uložení nastavíte agendu pre túto osobu. Označením agendy Ohlásenie zabezpečíte zobrazenie zodpovednej osoby na Ohlásení. Označením agendy ELO zabezpečíte, že sa daná osoba bude ponúkaná v položke Zodpovedná osoba v ELO.

Po kliknutí na meno zodpovednej osoby môžete jej údaje upraviť a uložiť.

Následne môžete v ELO túto zodpovednú osobu nastaviť kliknutím na položku Zodpovedná osoba.

Zodpovednú osobu nie je možné zo systému vymazať, dá sa len označiť ako neaktívna. Pozrite si návod, ako nastaviť zodpovednú osobu ako nekatívnu.

Témy: 

Nastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Ako deaktivovat prevádzku?

Kliknite na položku „Prevádzky“ v hornej zelenej lište aplikácie, alebo v pravom hornom menu vyberte „Evidované prevádzky“. Potom kliknite na názov prevádzky, ktorú chcete deaktivovať. Otvorí sa detail tejto prevádzky, v ktorom zmeňte atribút „Stav“ na „Neaktívna“ a potvrďte zeleným tlačidlom.

Upozornenie: deaktivovaná prevádzka sa už nebude zobrazovať v hornom zozname prevádzok a nebude zarátaná do počtu prevádzok pre účely predplatenej licencie.

Témy: 

Nastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Prečo pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka systém nevytvorí aj nulové záznamy zostatkov v ELO k 1.1. nového roka?

Ak sa zostatok k 31.12. predchádzajúceho roka v ELO nenachádzal (bol nula), do príslušného ELO nie je potrebné zapisovať nulový zostatok k 1.1. nového roka. Do ELO v novom roku sa prenášajú a zapisujú len kladné, nenulové zostatky.

Témy: 

Prenos zostatkov ZPR

Kopírovať odkaz

Q&A

Nevymažú sa mi údaje v prevádzke, ak zmením jej stav na neaktívna?

Po zmene stavu prevádzky na „Neaktívna“ ostanú všetky údaje (napr. ELO, súhlasy a i.) v neaktívnej prevádzke zachované. Neaktívna prevádzka sa však nebude zobrazovať vo vysypávacom menu v hornej časti aplikácie a nebude započítavaná do aktuálneho počtu predplatených prevádzok. Nastavenie neaktívnej prevádzky použite v prípade, že ste prevádzku vytvorili omylom alebo evidovanie odpadu v nej už skončilo (napr. ukončením stavby a pod.).

Témy: 

Nastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Pri kóde nakladania DO (odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti) sa kolónka 8 v ročnom ohlásení nevypĺňa a uvádza sa len sumárne množstvo takto odovzdaných odpadov (v tonách) ako aj poznámka DO a číslo súhlasu (resp. odkaz naň na konci ohlásenia).

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Áno. Sme členmi pracovnej skupiny vytvorenej Ministerstvom životného prostredia SR, ktorá má za úlohu pripomienkovať a usmerňovať vývoj Informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) a jeho napojenie na existujúce systémy evidencie odpadov. Akonáhle bude zverejnená forma prepojenia s ISOH, zapracujeme ju aj do našej aplikácie.

Témy: 

Evidenčný list odpaduISOH

Kopírovať odkaz

Q&A

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Takáto zmena zatiaľ nie je používateľom umožnená. Ak v ELO ešte nemáte žiadne záznamy (riadky), alebo je ich v ňom len zopár, najrýchlejší spôsob je chybný ELO zmazať a založiť nový so správnym kódom činnosti. Ak však už ELO obsahuje veľa záznamov, zmenu za vás vykonáme my. Stačí ak nám pošlete číslo ELO (id), ktoré vidíte v adresnom riadku prehliadača, keď máte otvorené konkrétne ELO a naši administrátori kód činnosti zmenia v priebehu niekoľkých minút.

Témy: 

Evidenčný list odpaduOprava údajov

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Celkové množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov (NO) je uvedené na obrazovke Dashboard. Ak máte v aplikácii správne zadaný súhlas (napr. súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu), systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní na dosiahnutie 50 % celkového povoleného množstva NO v súhlase. Ak súhlas v aplikácii zadaný nemáte, systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní aj na potrebu disponovania súhlasom vopred (pri dosiahnutí 50 % limitu), aby ste mali dostatok času požiadať orgán odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu.

Témy: 

Evidencia súhlasovEvidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Priamo v aplikácii to zatiaľ možné nie je, no viete na to využiť dáta z aplikácie (exportovať ELO do excelu – CSV) a graf ako aj ďalšie analýzy dát urobiť v exceli. Vyexportovať môžete konkrétny ELO, všetky ELO danej prevádzky, ale aj všetky ELO celej organizácie čo využijú najmä sieťový klienti a obchodné reťazce s veľkým počtom prevádzok. Tento export nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom), v položke Hromadné exporty. Následne vyberte export 1002 - Hromadný export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Áno. Nulové záznamy sa v ELO neevidujú a to tak v prípade skratky ZPR (zostatok z predchádzajúceho roka) ako aj kódov nakladania napr. Z (zhromažďovanie) a i.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Funkcia odstránenia evidovaného obdobia zatiaľ nie je pre používateľov dostupná. Pri vytvorení novej organizácie/prevádzky aplikácia automaticky vytvorí rok -1 a rok +1 k aktuálnemu roku, aby mohol používateľ evidovať spätne rok dozadu alebo naopak rok dopredu. To sa využíva najmä na prelome rokov. V prípade požiadaviek na doplnenie viacerých rokov v konkrétnej prevádzke do minulosti resp. budúcnosti sú tieto požiadavky riešené individuálne. Rok, ktorý ste v aplikácii vytvorili omylom, systému evidencie nijako nevadí a bude využitý v čase, keď v ňom budete evidenciu viesť.

Témy: 

Evidenčný list odpaduNastavenia

Kopírovať odkaz

Q&A

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Prehľad sumárnych množstiev odpadu v každom ELO zobrazíte po kliknutí na zelenú záložku na obrazovke ELO vpravo hore. Po zobrazení prehľadu si túto voľbu systém zapamätá a prehľad v ELO bude zobrazovať aj pri ostatných ELO až do momentu opätovného kliknutia na túto záložku používateľom, po ktorom ho systém opäť skryje.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Áno. Všetky ELO z predchádzajúceho roka sa dajú automaticky vytvoriť aj v novom roku a to prostredníctvom funkcie prenosu zostatkov z predchádzajúceho roka (ZPR).

Postup:

Postup:

1. Vyberte / aktivujte si rok 2021 v aplikácii t. j. v hornej zelenej lište budete mať zobrazený rok 2021.

2. V ľavom menu pod ikonkou koša kliknite na „Prenesenie zostatkov ZPR“

3. Skontrolujte, či na obrazovke Prenesenie zostatkov máte pri voľbe „Vytvoriť aj nulové ELO“ hodnotu „Áno“.

4. Kliknite na tlačidlo „Preniesť zostatky“ (viď nasledujúci obrázok).

Témy: 

Evidenčný list odpaduPrenos zostatkov ZPR

Kopírovať odkaz

Q&A

Je možné mať viac prihlasovacích kont pre 1 prevádzku pri zakúpení modulu Evidencia a ohlasovanie?

Áno. Počet používateľských kont nie je v aplikácii obmedzený. Nového používateľa pridáte k prevádzke jednoducho, zadaním jeho emailovej adresy v Správe používateľov. Položku Správa používateľov nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom). V prípade, ak je používateľ v aplikácii už zaregistrovaný, systém mu automaticky priradí prístup do prevádzky, v ktorej ste pridali jeho emailovú adresu. Ak používateľ v aplikácii ešte nie je zaregistrovaný, systém mu odošle pozvánku na registráciu emailom. Po registrácii sa mu daná prevádzka automaticky priradí.


Q&A

Prečo nie sú v Ohlásení ani ELO vyplnené údaje o prevádzke a zodpovednej osobe?

V prípade, ak je prevádzka totožná s organizáciou, t. j. má rovnaký názov a je umiestnená na rovnakom mieste ako organizácia, v ELO ani v Ohlásení v časti PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD sa jej názov, adresa ani zodpovedná osoba neuvádza. Ide o princíp, ktorý je definovaný vyhláškou č. 366/2015 Z. z. Nastavenie, či je prevádzka totožná s organizáciou, je možné zmeniť v zozname evidovaných prevádzok. Tento zoznam nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom), položka Evidované prevádzky.

Témy: 

Ročné ohlásenie

Kopírovať odkaz

Q&A

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Zodpovednú osobu nie je možné zo systému vymazať. Tým je zabezpečená konzistentnosť dát. Neaktuálnu zodpovednú osobu môžete buď premenovať (aktualizovať) alebo ju označiť ako Neaktívnu v nastaveniach Zodpovedné osoby (v takom prípade nebude v ELO ponúkaná na výber). V prípade viacerých zodpovedných osôb môžete v nastaveniach Zodpovedné osoby určiť, ktorá z nich sa zobrazí v ELO a ktorá v Ohlásení.

Témy: 

Ročné ohlásenie

Kopírovať odkaz

Q&A

Upozorňuje aplikácia automaticky na blížiaci sa termín vypršania platnosti súhlasu?

Áno. Podmienkou však je správne zadanie súhlasu v aplikácii (konsolidované znenie súhlasu jedného typu). Okrem časovej platnosti súhlasu systém kontroluje aj povolené množstvá, druhy odpadov, potrebu disponovania súhlasom a mnohé ďalšie. V prípade zistenia problému vás na to aplikácia upozorní prostredníctvom Notifikácií, ktoré nájdete v pravej hornej časti obrazovky.

Obrazovka notifikácií.

Témy: 

Evidencia súhlasov

Kopírovať odkaz

Q&A

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Export dát z ELO pre všetky prevádzky danej organizácie nájdete v Hromadných exportoch - 1002 - Hromadný export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie. Hromadné exporty sanachádzajú v pravom hornom menu, keď sa postavíte (kliknete) na svoje meno. Funkcia je obzvlášť vhodná pre sieťových klientov s veľkým počtom prevádzok. Export vytvorí jeden csv súbor, s ktorým môžete následne ďalej pracovať v MS Excel.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Áno, riadky ELO môžete jednoducho kopírovať. Jednoducho kliknite na ikonku Kopírovať (nachádza sa na začiatku riadka v 2. stĺpci) a systém automaticky vytvorí a uloží presnú kópiu riadku.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Áno, vznikový riadok môžete jednoducho vytvoriť z nakladacieho riadka kliknutím na príslušnú ikonku. Ikonka sa nachádza na začiatku riadka v 3. stĺpci. Po kliknutí systém vytvorí riadok s vyplnenou hmotnosťou vznik, rovnakým dátumom a kódom nakladania Z.

Funkcia je dostupná len pre kódy činností P, M, V, O a S.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Štatistiky pre každé ELO je možné zobraziť na kliknutím na zelenú ikonku v pravo hore (viď. nižšie).

Systém zobrazí celkové sumy pre jednotlivé kódy nakladania.

Témy: 

Evidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Áno. Aplikácia umožňuje evidovať aj udelené súhlasy podľa zákona o odpadoch. V prípade zaevidovaných súhlasov sa ich čísla automaticky zobrazia v menu položky Poznámka príslušných evidenčných listov odpadu.


Q&A

Dá sa nastaviť stránka Evidenčné listy odpadu ako domovská stránka aplikácie?

Áno. Ako domovskú stránku (home page), ktorá sa zobrazí po prihlásení používateľa do aplikácie alebo po kliknutí na ikonku domčeka v ľavom menu aplikácie, je možné nastaviť buď stránku Dashboard (predvolené nastavenie), alebo stránku Evidenčné listy odpadu a to po kliknutí na prepínač s domčekom, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu oboch stránok.


Q&A

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Áno. Všetky evidenčné listy odpadu (ELO) za celú prevádzku stiahnete v jednom PDF súbore po kliknutí na žlté tlačidlo PDF, ktoré nájdete v zozname ELO každej prevádzky (Evidenčné listy odpadu).


Q&A

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Každý evidenčný list odpadu je možné stiahnuť vo formáte PDF a následne uložiť vo vašom zariadení (PC, notebook, tablet, tel. a i.) a to kliknutím na žlté tlačidlo PDF, ktoré sa nachádza vo vnútri každého evidenčného listu odpadu medzi jeho hlavičkou a jednotlivými záznamami o odpade.


Q&A

Dajú sa vytvoriť ročné ohlásenia za všetky prevádzky jednej organizácie naraz?

Áno. Funkciu Hromadné vytvorenie ohlásení o vzniku odpadu za celú organizáciu nájdete v pravom hornom menu aplikácie (vaše meno) pod položkou Hromadné exporty.


Q&A

Zostanú mi v aplikácii údaje zadané v rámci skúšobného obdbia aj po jeho skončení?

Všetky vaše údaje, ktoré zadáte do aplikácie počas bezplatného skúšobného obdobia, zostanú v aplikácii aj jeho skončení a po úhrade faktúry za používanie aplikácie. Počas skúšobného obdobia máte k dispozícii plnú verziu aplikácie bez akýchkoľvek obmedzení.


Q&A

Koľko ma bude stáť používanie aplikácie?

Ročný poplatok za používanie aplikácie závisí od počtu prevádzok, pre ktoré chcete viesť evidenciu odpadu. Cenník aplikácie nájdete na adrese: https://envisys.sk/ceny. Podľa zvoleného počtu prevádzok sa vám v cenníku zobrazí celková cena vrátane DPH.


Q&A

Ako sa prihlásim do aplikácie?

Do aplikácie sa prihlásite kliknutím na tlačidlo Prihlásenie, ktoré nájdete na verejných stránkach aplikácie v pravom hornom rohu.

Témy: 

PrihláseniePrihlásenie sa do aplikácie

Kopírovať odkaz

Q&A

Ako sa zaregistrujem do aplikácie?

Do aplikácie sa zaregistrujete kliknutím na tlačidlo 30 dní zadarmo, ktoré nájdete na verejných stránkach aplikácie v pravom hornom rohu. Po registrácii vám začne plynúť bezplatné skúšobné obdobie v trvaní 30 až 60 dní. Po jeho uplynutí bude nasledovať platené ročné obdobie, ak sa pre používanie aplikácie rozhodnete a uhradíte zaslanú zálohovú faktúru.

Témy: 

RegistráciaRegistrácia do aplikácie

Kopírovať odkaz

Q&A

Sú moje údaje v bezpečí?

Vaše prístupové údaje sú bezpečne zašifrované, keďže naša aplikácia používa zabezpečený hypertextový prenosový protokol (https). Vaše dáta sú poistené lepšie ako vo vašom počítači. Sú totiž uložené na zabezpečenom serveri a chránené ssl kódovaním, takže sa k ním nikto nepovolaný nedostane. Všetko denne automaticky zálohujeme.

Témy: 

Bezpečnosť

Kopírovať odkaz

Q&A

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Systém pri prenose zostatkov ZPR kontroluje, či existujú evidenčné listy odpadu (ELO) na prenos, ktoré majú zostatok menší ako nula t.j. záporný zostatok. Ak také ELO existujú, je potrebné ich skontrolovať a údaje v nich opraviť. Následne systém kontroluje, či neexistuje v jednotlivých ELO aj záporný zostatok v kombinácii sklad a nádoba. Zo skladu a nádoby nemôžeme vyviezť viac odpadu (t.j. nakladať s ním), ako sme do nich umiestnili. Potrebné je skontrolovať, či všetky odpady ktoré v sklade a nádobe vznikli, sa z nich aj vyviezli (nakladalo sa s nimi). Pozor na sklady / nádoby s rovnakým názvom (v ELO sa javia ako totožné), no pre systém ide o rozdielne sklady / nádoby. Zoznam skladov si môžete skontrolovať na tomto odkaze: https://envisys.sk/webapp/list-warehouses. Zoznam nádob nájdete na tomto odkaze: https://envisys.sk/webapp/list-containers. V prípade existencie duplicity v názve skladu / nádoby, zmeňte názov duplicitného záznamu a následne upravte / zjednoťte sklad alebo nádobu aj v ELO.


Q&A

Ako zmením kód činnosti na evidenčnom liste odpadu (ELO)?

V prípade, že potrebujete zmeniť kód činnosti na už vytvorenom ELO, kontaktujte nás emailom na info@envisys.sk a naši administrátori sa o to postarajú. Pošlite nám prosím identifikáciu ELO a to tak, že skopírujete webovú adresu z prehliadača (adresa má tvar "https://envisys.sk/webapp/elo-detail/nnnn", kde nnnn je identifikačné číslo výkazu) a vložíte ju do vášho emailu. Zároveň nám oznámte požadovaný kód činnosti na konkrétnom ELO. Používateľ nemá na takúto zmenu oprávnenie. V prípade, že v ELO ešte nemáte zadané záznamy (riadky), môžete nesprávne vytvorený ELO zmazať a vytvoriť nový ELO so správnym kódom činnosti.


Q&A

Ako opravím nesprávny názov alebo IČO nasledujúceho držiteľa?

Názov alebo IČO nasledujúceho držiteľa nie je možné opraviť užívateľsky. Kontaktujte nás prosím emailom na adrese info@envisys.sk, obratom vašu požiadavku preveríme.


Q&A

Ako opravím názov alebo IČO organizácie?

V prípade, že ste sa pri registrácii pomýlili a zadali nesprávne IČO alebo názov organizácie, o opravu musíte požiadať na emailovej adrese info@envisys.sk. Z dôvodu zabezpečenia korektnosti údajov, nie je povolené tieto údaje užívateľsky upravovať. Naši administrátori vám s tým ale radi pomôžu.


Q&A

Ako pridám ďalšieho používateľa k prevádzke?

V aktuálnej prevádzke môžete pridať používateľa jednoducho zadaním jeho emailovej adresy v module Správa používateľov. Správu používateľov nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom). V Správe používateľov následne kliknite na tlačidlo plus ("+") a zadajte emailovú adresu nového používateľa. Ak je už používateľ zaregistrovaný, systém mu automaticky priradí prístup k danej prevádzke. Ak používateľ ešte nie je v aplikácii zaregistrovaný, systém mu pošle email s pozvánkou na zaregistrovanie. Po dokončení registrácie mu systém automaticky priradí prístup do danej prevádzky.